Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w styczniu 2010 roku rozpoczął realizację projektu „Aktywni w pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Aktywni w pracy” realizowany jest w ramach Priorytetu VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 “Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Celem głównym projektu jest integracja zawodowa i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej 50 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • Nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy,
  • Wzmocnienie psychologiczne osób bezrobotnych,
  • Zdobycie / podwyższenie kwalifikacji zawodowych ułatwiających podjęcie zatrudnienia,
  • Wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby.

Projekt “Aktywni w pracy” skierowany jest do mieszkańców dzielnicy Śródmieście: nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście.  W projekcie zakładamy realizację kompleksowego programu aktywizującego zawodowo grupę 50 osób – kobiet i mężczyzn.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

  • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne doradcy zawodowego,
  • Warsztat autoprezentacji,
  • Szkolenia i kursy zawodowe.

Uczestnicy mogą skorzystać również z pomocy psychologicznej, oferowanej przez pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka.

W czasie warsztatów autoprezentacji oraz szkoleń i kursów zawodowych zapewniamy opiekę dla dzieci oraz osób zależnych.

Projekt jest realizowany w okresie 04.01.2010 – 31.12.2011.