Specjaliści i psychologowie Działu Pomocy Specjalistycznej zapraszają mieszkańców Śródmieścia do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach grupowych, takich jak:
– grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i osób mających w rodzinie osobę uzależnioną od alkoholu,
– grupa wsparcia dla rodziców,
– grupa wsparcia dla rodzin zastępczych,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
– zajęcia komputerowe dla osób bezrobotnych,
– wakacyjna nauka języka angielskiego dla osób bezrobotnych,
-grupa wsparcia dla osób bezrobotnych.

Dział Pomocy Specjalistycznej realizuje szeroko rozumianą pracę socjalną na rzecz rodzin naturalnych i zastępczych oraz klientów indywidualnych w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej a tym samym poprawy społecznego funkcjonowania. Prowadzone jest poradnictwo indywidualne  oraz działania grupowe w oparciu o środki własne oraz fundusze EFS pozyskane w ramach realizowanych programów unijnych. Pomoc specjalistyczna kierowana jest głównie do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej,  a także do pozostałych mieszkańców Śródmieścia, którzy nie korzystają z innych form pomocy ale wymagają  naszego wsparcia.

Specjaliści zespołu ds. wspierania rodzin oraz konsultant psycholog udzielają pomocy w formie:

 • konsultacji wychowawczych, terapeutycznych            
 • poradnictwa
 • wsparcia w kontakcie indywidualnym
 • wsparcia grupowego /grupy wsparcia/
 • mediacji w przypadku konfliktów rodzinnych
 • pomocy w umieszczaniu dzieci w placówkach wychowawczych, świetlicach, ogniskach wychowawczych
 • konsultacji psychologiczno-pedagogicznych i prawnych dla rodziców
 • prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych
 • zajęć wspierających dla dzieci, m.in. pomocy w wyrównywaniu braków szkolnych,

W Zespole realizowane są programy autorskie na rzecz rodzin z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi, rodzin zastępczych a także rodzin wielodzietnych.
   
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ 

1)    Projekt „Akademia Rodzin Aktywnych”
W programie kierujemy działania do dzieci oraz ich rodziców, ze szczególnym uwzglednieniem rodzin wielodzietnych. Uczestnicy programu otrzymają specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, socjalną a także ofertę zajęć dodatkowych. Głównym celem projektu jest integracja rodziny. W ramach realizacji zadań uwzględniono:

Działania skierowane do dzieci:    
a) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ciągu roku szkolnego w tym:,
   –    wyjścia do kina
   –    zajęcia plastyczne
b) pomoc w nauce –  w ramach wolontariatu w OPS
c) rodzinne spotkania okolicznościowe
d) indywidualne konsultacje z psychologiem
e) grupowe zajęcia socjoterapeutyczne
f) zajęcia zabawowo – edukacyjne dla najmłodszych ( 2,5 – 4 lata)

Działania skierowane do rodziców:
a) spotkania indywidualne i konsultacje ze specjalistami Działu Pomocy Specjalistycznej o charakterze wspierająco- korekcyjnym, a także ustalanie strategii pracy z poszczególnymi członkami rodziny w zależności od dominującego problemu utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie  np. nadużywanie alkoholu, choroby, brak pracy itp.
b) warsztaty psychoedukacyjne dotyczące umiejętności wychowawczych, rozwiązywania konfliktów  i propozycje wspólnej zabawy z dziećmi,
c) grupa wsparcia

Działania skierowane do rodzin:
a) jednodniowa wycieczka integracyjna,
b) turniej rodzinny w kręgle
c) wyjścia do kina i teatru.
d) imprezy okolicznościowe
e)impreza sportowa na świeżym powietrzu – współrealizowana z Ogniskiem na Starej.  
Osoby odpowiedzialne:  Monika Kubiak. Marlena Dałek

2)    Projekt „ Systemowe formy wsparcia opieki zastępczej”
Program będzie realizowany poprzez działania skierowane do rodzin, dzieci a także działania skierowane do ich opiekunów zastępczych. Uczestnicy programu otrzymają specjalistyczną pomoc terapeutyczną, psychologiczno – pedagogiczną, socjalną a także ofertę zajęć dodatkowych sportowo – rekreacyjnych.

Działania skierowane do dzieci:    
a)  indywidualna terapia
b)  grupowe zajęcia terapeutyczne – terapia ruchowa metodą Dennisona
c)  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ciągu roku szkolnego poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne prowadzone przez trenerów   w tym:,
−    pływalnia
−    kino
−    koła zainteresowań    
d) pomoc w nauce- w ramach wolontariatu w OPS oraz projektu „Klucz do jutra”
e) rodzinne spotkania okolicznościowe
f)  spotkania indywidualne i konsultacje dla dzieci
g)  indywidualne konsultacje z psychologiem (diagnoza FAS, FAE)
h)  współpraca i współfinansowanie projektu związanego z procesem usamodzielnienia

Działania skierowane do rodziców
a) spotkania indywidualne i konsultacje ze specjalistami Działu Pomocy Specjalistycznej o charakterze   wspierająco – korekcyjnym, a także ustalanie strategii pracy z poszczególnymi członkami rodziny w zależności od dominującego problemu utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie rodziny, np. nadużywanie alkoholu, choroby, brak pracy itp.
b) warsztaty psychoedukacyjne dotyczące umiejętności wychowawczych rozwiązywania    konfliktów i propozycje wspólnej zabawy z dziećmi,
c)  zajęcia dotyczące zasad bezpieczeństwa,
d)  grupa wsparcia,
e)  cykliczne spotkania rodziców zastępczych.

Działania skierowane do rodzin:
b)  wyjście do kina,
c)  spotkanie „gwiazdkowe”
d) warsztaty integrujące rodziny zastępcze z biologicznymi
e)  impreza integracyjna na świeżym powietrzu (piknik rodzinny) – współrealizowana z Ogniskiem na Starej.  

Działania specjalistów oraz konsultanta psychologa na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej poprzez:

 • diagnozowanie problemu
 • motywowanie do leczenia odwykowego
 • kierowanie osób zainteresowanych terapią do placówek
 • współpracę z poradniami lecznictwa odwykowego, klubami abstynenckimi, klubami AA, policją, prokuraturą, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, itp.
 • indywidualne poradnictwo, edukacja w zakresie mechanizmów działania przemocy domowej i sposobów jej przeciwdziałania
 • działania interwencyjne
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą
 • grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą
 • „Telefon Zaufania” dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej oraz uzależnionych i współuzależnionych.

Klub Aktywizacji Zawodowej Pracy prowadzi działania na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy, będących mieszkańcami dzielnicy Śródmieście. 

Formy Pomocy:

 • wszechstronne poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy
 • profesjonalna pomoc przy pisaniu CV oraz listów motywacyjnych
 • udostępnianie osobom bezrobotnym codziennej prasy z ofertami pracy
 • możliwość korzystania z telefonu, internetu oraz faxu w celu poszukiwania pracy
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: blok psychologiczny i blok praktyczny                                     
 • zajęcia aktywizacyjne: obsługa komputera, zajęcia językowe prowadzone przez wolontariuszy                                  
 • poradnictwo prawne i psychologiczne
 • współpraca z Urzędem Pracy i  Agencjami Pracy   

Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej działa od ponad 7 lat. Głównym celem wolontariatu w OPS jest wsparcie mieszkańców Śródmieścia pomocą wolontariuszy, poprzez zwiększenie usług pomocy niematerialnej oferowanej przez Ośrodek. Formy zaangażowania ochotników są bardzo różne i zależą od potrzeb podopiecznych OPS, najczęściej jednak wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, zajmują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, uczestniczą także w organizacji imprez okolicznościowych.


 
Więcej informacji znajdziesz w zakładce WOLONTARIAT