Organizacja

W ramach Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonują Zespoły oraz jednoosobowe stanowiska pracy, będące wewnętrznymi Komórkami Działu:
a) Dział Pomocy Środowiskowej – DPŚ I
b) Dział Pomocy Środowiskowej – DPŚ II
c) Dział Pomocy Środowiskowej – DPŚ III
d) Dział Pomocy Środowiskowej – DPŚ IV
e) Dział Pomocy Środowiskowej – DPŚ V
f) Konsultant Prawnik

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr I
p. Halina Kolebska
pok. 120, tel. 22 621-95-26


Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr II
p. Beata Chechłacz
pok. 120, tel. 22 621-95-26


Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr III
p. Agnieszka Konopka
pok. 116, tel. 22 699-83-05


Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Nr IV
p. Katarzyna Bębas
pok. 116, tel. 22 699-83-05


P.o. Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Nr V
p. Jolanta Cupisz
pok. 120, tel. 22 621-95-26Konsultant Prawnik
p. Ireneusz Wyrzykowski
pok. 8a

Zakres działalności

Do podstawowych zadań Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności:

 • rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej;
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych;
 • podejmowanie działań umożliwiających usamodzielnienie się osób i rodzin przez udzielenie kompleksowej pomocy (w formie przewidzianej ustawą o pomocy społecznej);
 • inicjowanie działań mających na celu rozwój nowych i doskonalenie już istniejących form pomocy;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;
 • współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją.

Dział Pomocy Środowiskowej obsługuje szereg zadań związanych z udzielaniem świadczeń pieniężnych (zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych) oraz niepieniężnych (m. in. świadczeniem pracy socjalnej, interwencją kryzysową, świadczeniem usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia, kompletowaniem dokumentacji osób ubiegających się o miejsce w domach pomocy społecznej) z pomocy społecznej.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby  zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a Ustawy o pomocy społecznej, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Wywiad taki przeprowadza pracownik socjalny.
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się m. in. w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i innych.
Rodzaj i forma świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

W ramach pracy Działu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych – wizyta u konsultanta prawnika następuje po:
– uzyskaniu skierowania od pracownika socjalnego;
– ustaleniu z konsultantem prawnikiem terminu wizyty.

Szczegółowo zadania, rodzaje świadczeń w zakresie pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami).

Pomoc usługowa

Mieszkańcom, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub inne przyczyny wymagają pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu, a samodzielnie lub z pomocą rodziny nie są w stanie takiej opieki sobie zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze skierowane są do osób mających trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku. 

W ramach pomocy usługowej rozróżniamy:
Usługi opiekuńcze gospodarcze
Zakres obejmuje m. in.: zakupy w najbliższym sklepie, przygotowywanie posiłków lub dostarczanie obiadu z punktu gastronomicznego, sprzątanie (bez generalnych porządków), realizacja recept, wynoszenie nieczystości, inne. 
Usługi opiekuńcze pielęgnacyjne
Zakres obejmuje m. in. toaletę poranną całego ciała chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubieranie chorego, golenie), pomoc w czynnościach fizjologicznych (zmiana „pampersa”, podkładu, podanie i opróżnianie basenu), zapobieganie i pielęgnacja odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, inne.
W/w usługi są świadczone przez dwie instytucje (w zależności od miejsca zamieszkania klienta na terenie Dzielnicy – obowiązuje rejonizacja):  
– Agencję Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna, Warszawa ul. Kwiatowa 7a,
   tel. 22 646-75-92
– Firmę Gwarant – Tomczyk Spółka Jawna , Warszawa ul. Żurawia 22/504 
   tel. 22 502-31-37.
Specjalistczne usługi opiekuńcze – rehabilitacyjne
Zakres ustalany jest indywidualnie podczas wizyty lekarskiej.
Usługi świadczone są przez Fundację Zdrowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4 lok. 24,
tel.: 22 672-78-80.

Odpłatność za usługi ustalona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/843/2004/Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy, zmienionej Uchwałą Nr LXI/1726/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005r.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Są realizowane na podstawie Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
Z usług mogą korzystać osoby doświadczające kryzysów psychicznych, chorujące psychicznie, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w stanie po porażeniu mózgowym oraz wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych. Do korzystania z usług kwalifikuje lekarz specjalista (np. psychiatra, neurolog).
Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania przez opiekunki posiadające specjalistyczne przygotowanie.
Wykonawcą usług jest Fundacja Wspierania Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 27, tel. 022 825-20-31 wew. 301.
Odpłatność za usługi ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).
Ponadto konsultant – lekarz psychiatra – przyjmuje osoby z zaburzeniami psychicznymi w Ośrodku, odwiedza chorych w miejscu ich zamieszkania, podejmuje i razem z pracownikami socjalnymi uczestniczy w interwencjach.

Zasady ubiegania się o miejsca w Domu Pomocy Społecznej

Art. 54 Ustawy o pomocy społecznej stanowi, że „osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom powinna uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
 

Domy  pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny
 do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, z czego mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Do wnoszenia opłaty za pobyt zobowiązani są również: małżonek, zstępni przed wstępnymi osoby ubiegającej się o miejsce w domu. Odpłatność ustala się w drodze umowy między Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej a osobami zobowiązanymi. W przypadku, gdy brak jest możliwości wnoszenia dopłaty za pobyt mieszkańca w DPS przez osoby zopbowiązane  (rodzinę) różnicę pomiędzy wniesionymi opłatami osób zobowiązanych i mieszkańca za pobyt w DPS a średnim kosztem utrzymania w DPS pokrywa m. st. Warszawa.

Postępowanie w sprawie objęcia taką pomocą wszczyna pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli znane mu są powody objęcia pomocą całodobową danej osoby.

Dokumentacja gromadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej to przede wszystkim:
rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego (zbadanie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, mieszkaniowej;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dot. stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego (należy dołączyć zgodę na ponoszenie odpłatności oraz jej potrącanie przez właściwy organ);
zaświadczenie wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania się o DPS dla kombatantów;
wywiad rodzinny środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS lub umowa partycypowania w tej opłacie.

Po zgromadzeniu dokumentacji przekazywana jest ona do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie – w przypadku pozytywnej oceny zebranego materiału dowodowego – Dyrektor WCPR z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydaje decyzję administracyjną, w której określany jest typ domu.

Zasady ubiegania się o miejsce w Ośrodku dla Osób Chorych na SM w Dąbku

Krajowy Ośrodek Mieszkalno – Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym chorych na SM z całego kraju. Ośrodek dysponuje bazą 82 miejsc dla mieszkańców – chorych przebywających tu na rehabilitacji.
Prowadzenie KOMR w Dąbku od 1 stycznia 2004r. należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego.


Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania. Decyzja ta wydawana jest w oparciu o dokumentację, którą przygotowuje właściwy miejscowo  ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek kompletuje dokumenty takie jak do innych domów pomocy społecznej dołączając wypełnioną przez chorego i lekarza ankietę.


Do Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane kieruje się na podstawie:
pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu;
rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;
opinii ośrodka pomocy społecznej, dotyczącej stopnia sprawności psychofizycznej kierowanej osoby;
decyzji o wysokości renty lub zaświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka;
wyrażenia zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w Ośrodku (opłatę ponosi mieszkaniec w wysokości 70% własnego dochodu);
ankiety – testu funkcjonalnego i badania neurologicznego.


Wszystkie osoby, których decyzje o skierowaniu wraz z pełną dokumentacją zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – otrzymują informację określającą kolejność na liście osób oczekujących.
Odpłatność za miesięczny pobyt w KOMR  wynosi  nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu osoby kierowanej.
Ośrodek nie zapewnia transportu zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających z Ośrodka po zakończonej rehabilitacji. Osoby wyjeżdżające nie mogą również korzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego, gdyż  Ośrodek nie jest zakładem opieki zdrowotnej.

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych
na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku
Dąbek 129, 06-561 Stupsk Mazowiecki
tel. (+23) 6531330, 6531332

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.


Zasady przyznawania prawa do świadczeń regulują kolejne ustępy art. 54 ww. Ustawy.

Wniosek może złożyć osoba zainteresowana lub świadczeniodawca (szpital) – niezwłocznie po udzieleniu świadczenia w przypadku stanu nagłego.
Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie sytuacji osoby wnioskodawcy, a w szczególności spełnienie poszczególnych kryteriów: kryterium dochodowego, braku okoliczności, o których mowa w art. 12 ustawy o pomocy społecznej (tj. dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny). Osoba ubiegająca się o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej powinna także przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego oraz zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Po przeprowadzeniu postępowania decyzję wydaje wójt, (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
W przypadku decyzji pozytywnej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest dzień złożenia wniosku lub – w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia.


Osoba, której w drodze decyzji administracyjnej zostało potwierdzone prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ma obowiązek niezwłocznie poinformować o każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej oraz o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym
W przypadku zmiany sytuacji dochodowej lub objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym istnieje konieczność niezwłocznego stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Pomoc dla kombatantów i osób represjonowanych

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 29 marca 2007r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2007r. Nr 99, poz. 658) osoby ubiegające się o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków pozostających w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych winny dołączyć do wniosku stanowisko kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Stanowisko to powinno zawierać informacje o sytuacji rodzinnej i materialnej zainteresowanego oraz pomocy udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinie co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.


Z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie może wystąpić także bezpośrednio do OPS Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Wniosek składany do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o pomoc pieniężną, z wyraźnym określeniem przeznaczenia środków pieniężnych, powinien zawierać:
prośbę kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwracania się o tę pomoc za pośrednictwem stowarzyszenia niezbędna jest pisemna zgoda kombatanta na występowanie stowarzyszenia w jego imieniu);
kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie;
kserokopie dowodu osobistego;
stanowisko kierownika ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
aktualny odcinek renty lub emerytury kombatanta i współmałżonka;
dokumenty dające podstawę do ustalenia stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracającej się o pomoc (np. orzeczenie o inwalidztwie, karty szpitalne, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność leczenia);
faktura zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (wystawiona na dane wnioskodawcy).O pomoc doraźną bądź okresową z przeznaczeniem głównie na takie cele jak: dofinansowanie kosztów leków i leczenia, opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych mogą ubiegać się kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach znajdujący się w trudnej sytuacji materialno – bytowej lub zdrowotnej.
Wnioski o przyznanie ww. pomocy rozpatruje: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Informacje przydatne dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście

ULGI W PRZEJAZDACH ZTM

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/1203/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. Zarząd Transportu Miejskiego stworzył katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz przejazdów bezpłatnych środkami lokalnego transportu zbiorowego.
 

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są m.in.:
osoby, które ukończyły 70. rok życia;
dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych), mieszkające stale na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20. roku życia;
dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia;
osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym;
upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem;
osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.);
dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 roku życia;
osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku – w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie;
uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach, o których mowa w art. 16 ust. 7 (za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami) wraz z opiekunami w trakcie przejazdu od miejsca zamieszkania do szkoły.


Do przejazdów ulgowych 50% uprawnieni są m.in.: 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i artystycznych – nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia;
emeryci i renciści do ukończenia 70. roku życia;
osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26. roku życia;
osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26. roku życia.


Szczegółowe informacje na temat wszystkich kategorii osób uprawnionych do zniżek znajdują się na stronie ZTM.


Osoby, które ukończyły 65. rok życia, mogą zakupić imienny bilet seniora w cenie 40zł, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów przez rok kalendarzowy. Bilet ważny jest wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera.
ZNIŻKI NA ABONAMENT TP SAMożliwość uzyskania 50 proc. ulgi za przyłączenie linii telefonicznej oraz 50 proc. zniżki na abonament TP SA dla osób niepełnosprawnych.Z ulgi w opłatach za usługi telefoniczne mogą korzystać osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem wzroku, słuchu lub mowy albo ich prawni opiekunowie. Podstawą do udzielenia rabatu jest orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności (Ustawa z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). W sprawie uzyskania bardziej szczegółowych i wyczerpujących informacji o skorzystaniu z ulg na usługi telefoniczne prosimy o bezpośredni kontakt z operatorem usług telekomunikacyjnych TP SA.


Ośrodek Pomocy Społecznej poświadcza jedynie na drukach wydawanych przez TP SA fakt bycia stałym świadczeniobiorcą Ośrodka swoim klientom  – posiadanie prawa do świadczenia w formie zasiłku stałego na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.a

Szczegółowe informacje na stronie TP SA. 

DODATKI MIESZKANIOWE / OBNIŻKA CZYNSZUW Wydziale Obsługi Mieszkańców, Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43  można starać się o uzyskanie dodatku mieszkaniowego.
Dodatek Mieszkaniowy przysługuje osobom zajmującym lokale: komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne oraz domki jednorodzinne. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy musi posiadać tytuł prawny do zajmowanego przez siebie lokalu lub prawo do lokalu zamiennego socjalnego (w przypadku osób nie posiadających tytułu prawnego).
DODATEK MIESZKANIOWY NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O OBNIŻKĘ CZYNSZU Z TYTUŁU UZYSKIWANYCH DOCHODÓW.Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu zawarte zostały w załączniku nr 2 do uchwały Nr XLI/1272/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012.

Obliczony przez wynajmującego czynsz, uwzględniający strefy określone przez Radę Dzielnicy m. st. Warszawy oraz obniżki ze względu na położenie i wyposażenie lokalu, może być obniżony z uwagi na wartość użytkową lokalu a także z tytułu uzyskiwanych dochodów.  


Wniosek o przyznanie obniżki dochodowej oraz deklarację o wysokości osiąganych dochodów należy składać we właściwej dla miejsca zamieszkania Administracji Domów Komunalnych.

REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Od 1 lipca 2008r świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz „becikowe” zostały przeniesione do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Referat Świadczeń Rodzinnych
ul. Krucza 6/14a 
Kierownik – p. Elżbieta Czarnecka
Tel. 22 502-29-28, 502-29-29, 502-29-31
Fax. 22 502-29-35
PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

ul. Krucza 6/14a
tel. 22 502-29-25DZIELNICOWY ZESPÓŁ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH M. ST. WARSZAWY DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIEul. Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
tel. 022 502-29-10

przyjęcia interesantów: czwartek w godz. 16.30 – 18.30
Przewodniczący: p. Radosław Sokół

WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNÓW PRAWNYCHSąd opiekuńczy będzie mógł przyznać okresowe wynagrodzenie opiekunowi prawnemu, który sprawuje opiekę nad inną osobą. Wynagrodzenie może też być przyznane jednorazowo, ale opiekun otrzyma je dopiero w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. Za każdym razem z takim wnioskiem musi wystąpić sam opiekun.
Taką możliwość wprowadziła ustawa z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 220, poz. 1431). Weszła ona w życie 13 czerwca 2009r. Dotyczy to osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych, dla których opiekunem prawnym nie jest najbliższa rodzina, np. wychowawca dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
To wynagrodzenie w pierwszej kolejności ma być pokrywane z dochodów lub majątku osoby, nad którą opieka jest sprawowana. Gdy nie będzie to możliwe, wynagrodzenie wypłaci jednostka pomocy społecznej. Za każdym razem będzie je przyznawać sąd. Wyniesie ono miesięcznie maksymalnie 10 proc. przeciętnej pensji. W marcu 2009 wyniosła ona 3330,49 zł, co oznacza, że opiekun otrzyma 333 zł.
DOWODY OSOBISTE


W Urzędzie Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43 (22 699-81-43) można załatwić sprawy związane z wyrobieniem dowodu osobistego.

SPRAWY LOKALOWE


W Urzędzie Dzielnicy przy ul. Nowogrodzkiej 43 ( 22 699-82-41, lub 699-81-50) można załatwić sprawy lokalowe.
Szczegółowe informacje oraz niezbędne wnioski znajdą Państwo na stronach Urzędu Miasta.

Ważne akty prawne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy uprzejmie wyjaśnia, że umieszczone poniżej treści oraz dokumenty mają jedynie charakter informacyjny.Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 1964 roku Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarach represji wojennych okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2002 roku Nr 42, poz. 371 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 roku Nr 228, poz. 2255 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 127, poz. 1055)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 roku Nr 189, poz. 1597 i 1598)
 


Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 roku Nr 217, poz. 1837)Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawa w zakresie zadań własnych gminy.


Uchwała Nr LXI/1726/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę z zakresu zadań własnych.