Do zadań Działu Świadczeń należy:

  •   przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie realizacji różnych form pomocy społecznej;
  •   prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących realizowanej pomocy;
  •   przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat zasiłków z pomocy społecznej;
  •   prowadzenie rejestrów wydanych decyzji administracyjnych; 
  •   zlecanie sprawienia pogrzebu ze środków pomocy społecznej lub z zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
  •   wydawanie kart miesięcznych (abonamentów) na posiłki w barze dla mieszkańców Śródmieścia;
  •   wydawanie talonów do sklepu na artykuły spożywcze i higieniczno – kosmetyczne;
  •   świadczenie doraźnej pomocy w sytuacjach losowych niemieszkańcom Warszawy na podstawie art. 21 § 2 kpa.

Uwaga!!

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie świadczeń rodzinnych informujemy, że zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są przez Dział Świadczeń Rodzinnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. Kruczej 6/14 a w Warszawie. (tel. 502 29 26 do 32)