Witamy w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Podstawa prawna
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17.04.2005r. ( Dz. U. 2005r. Nr 64 poz.565  z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005r. Nr 200 poz.1651 ) informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy – Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Sygnity, jako „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Zasady korzystania
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się w niniejszym serwisie, wypełnić udostępniony formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę  w formacie Xades-Bes.
Dokumenty nie opatrzone Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym, zawierające dane niekompletne lub dane zawierające niebezpieczne elementy mogą być odrzucane i nie rozpatrywane.

Załączniki

Do standardowego formularza można dołączyć załączniki w akceptowalnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11.10.2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2005r. Nr 212 poz.1677) formatach:
txt, rtf, pdf, doc, jpg (jpeg), gif, tif, png, svg, tar, zip, gz (gzip), rar, otwarty format dokumentów aplikacji biurowych wg standardu OASIS, np. odt, ods, odp.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Instrukcja obsługi
Aby zapoznać się z instrukcją „krok po kroku” składania formularzy przez ESP – zachęcamy do skorzystania z niniejszej instrukcji:
Instrukcja .pdf

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest równoznaczne z przyjęciem przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy przesłanego wniosku elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia zostanie wysłane na Państwa adres email podany podczas rejestracji.