Projekt systemowy „Otwarci Na Jutro” realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”

Celem nadrzędnym projektu jest integracja społeczna i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Otwarci Na Jutro 2008 rok

W ramach projektu w roku 2008 prowadziliśmy aktywizację społeczno -zawodową bezrobotnych klientów Ośrodka w oparciu
o instrumenty aktywnej integracji, w którym osoby te mogły:

 • uzyskać wsparcie psychologiczne,
 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
 • nabyć umiejętności poruszania się na rynku pracy
 • otrzymać inne niezbędne wsparcie.


Uczestnictwo w powyższych działaniach odbywało się w oparciu 
o zawierany indywidualnie z każdym uczestnikiem  kontrakt socjalny.

Odrębną częścią projektu był PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ukierunkowany na potrzeby rodzin w śródmiejskiej społeczności lokalnej oraz młodzieży w wieku 15 – 25 lat. Realizowany jest w ramach Samopomocowego Klubu Rodzin Śródmiejskich.

W programie przewidziane były między innymi:

 • działania edukacyjne np. warsztat umiejętności wychowawczych, pogadanki
 • działania psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej
 • poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, prawne)
 • działania skierowane do młodzieży w wieku od 15 lat
 • pomoc dzieciom w nauce
 • działania samopomocowe

Otwarci Na Jutro 2009 rok

W roku 2009 Ośrodek kontynuował realizację projektu „Otwarci Na Jutro” tylko w oparciu o indywidualnie zawierane kontrakty socjalne.

W ramach 60 zawartych kontraktów zaplanowane zostały następujące działania:
1) skierowane do grupy ok. 15 osób bezrobotnych, m.in.:

 • określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,
 • warsztaty aktywizacji zawodowej zaplanowane w wymiarze 40 godz.,
 • konsultacje z lekarzem medycyny pracy pod kątem wskazań do przyszłego zatrudnienia,
 • warsztaty autoprezentacji i wizażu,
 • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe i inne.

2) skierowane do ok. 20 osób wspóluzależnionych, m.in.:

 • grupa wsparcia z elementami edukacyjnymi,
 • wyjazd z programem terapeutyczno-edukacyjnym ( zawierający warsztat umiejętności społecznych) dla osób współuzależnionych,
 • określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

3)skierowane do ok. 10 rodzin wieloproblemowych, m.in.:

 • edukacyjne warsztaty kompetencji wychowawczych,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • warsztaty autoprezentacji i wizażu,

4)skierowane do 15 osobowej grupy młodzieży 15 – 25 lat:

 • warsztaty umiejętności społecznych,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne,
 • wyjazdowy warsztat asertywności z indywidualnym wsparciem pedagogicznym.

Niezależnie od wyszczególnionych przykładowych działań skierowanych do poszczególnych grup wszyscy uczestnicy projektu wraz z otoczeniem mieli możliwość skorzystania z:

 • poradnictwa specjalistycznego i wsparcia indywidualnego oraz grupowego,
 • wsparcia psychologicznego,
 • pomocy wolontariuszy w ramach rozszerzenia wolontariatu w OPS.

W projekcie przewidzieliśmy  szerokie wsparcie dla  otoczenia uczestników, zwłaszcza ukierunkowane na dzieci w zakresie zagospodarowania czasu wolnego

 • zorganizowane formy wypoczynku, rozwijania umiejętności, socjoterapii, pomocy w nauce, zwiększające mobilność rodziców i możliwość korzystania z form wsparcia.

Projekt przewidywał też działania środowiskowe ukierunkowane na odbiorców projektu oraz ich otoczenie, m.in.: spotkania integracyjne i okolicznościowe, organizacja Dnia Wolontariusza oraz inne.

Otwarci Na Jutro 2009 rok

W roku 2010 projekt był skierowany do 64 osób korzystających z pomocy Ośrodka, mieszkańców Dzielnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były:

– osoby korzystające z pomocy OPS, które są w wieku aktywności zawodowej w szczególności osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby z rodzin korzystających ze wsparcia OPS lub wymagające takiej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin samotnie wychowujących dzieci, wielodzietnych, rodzin z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi w tym głównie osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi,

– osoby współuzależnione i osoby doznające przemocy domowej,

– młodzież w wieku 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym.

W projekcie zrealizowano poniższe Zadania:

dla I grupy osób współuzależnionych i doznających przemocy domowej m.in.:

– grupę wsparcia z elementami edukacyjnymi,

– wyjazd z programem terapeutyczno-edukacyjnym (zawierający warsztat umiejętności społecznych,  zajęć terapeutyczno-edukacyjnych i warsztatu umiejętności społecznych oraz zajęcia zagospodarowujące czas wolny),

– określenie indywidualnej ścieżki zawodowej,

dla II grupy rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym wielodzietnych, niepełnych i zastępczych , m.in.:

– edukacyjne warsztaty kompetencji wychowawczych,

– treningi kompetencji i umiejętności społecznych ,

– objęcie 10 rodzin pomocą asystenta rodziny,

dla III grupy młodzieży 15 – 25 lat, m.in.:

– warsztaty umiejętności społecznych

– indywidualne konsultacje psychologiczne,

– wyjazdowy warsztat asertywności z indywidualnym wsparciem pedagogicznym.

Wszyscy uczestnicy projektu  mieli możliwość skorzystania także z:

– poradnictwa specjalistycznego,

– wsparcia indywidualnego oraz grupowego, w tym z warsztatów aktywizacji zawodowej,

– wsparcia psychologicznego,

– uzupełniania wykształcenia w systemie zaocznym i wieczorowym,

– pomocy wolontariuszy w ramach rozszerzenia wolontariatu w OPS.

Odpowiednie formy wsparcia były skierowane do poszczególnych grup odbiorców. Zgodnie z zasadą równych szans było zastosowane elastyczne podejście ukierunkowane na potrzeby poszczególnych uczestników, działania były dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób, z którymi został podpisany kontrakt socjalny, przy spełnieniu warunku zastosowania minimum 3 instrumentów aktywizacji dla jednej osoby. Zajęcia odbywały się w czasie indywidualnie dostosowanym do potrzeb uczestników (zajęcia do południa i popołudniowe).