Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji programów unijnych.
Są to projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym mi.in Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jak również Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „IRIS” reintegracja społeczna i zawodowa kobiet-ofiar handlu ludźmi

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „IRIS – reintegracja społeczna i zawodowa kobiet-ofiar handlu ludźmi”, którego organizacją zarządzającą była La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi.
Realizacja projektu 2004 – 2008 r. Projekt realizowany w ramach tematu priorytetowego A „Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”
Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL)

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju powstało w celu wyrównywania szans na rynku pracy kobiet-ofiar handlu ludźmi, które są w szczególny sposób obarczone ryzykiem długotrwałego bezrobocia. Partnerstwo zmierzało do wypracowania mechanizmów skutecznej reintegracji społecznej i zawodowej kobiet-ofiar handlu ludźmi i stworzenia szans ich zatrudnienia. Celem Partnerstwa było:
Ułatwienie powrotu/ wejścia na rynek pracy kobiet-ofiar handlu ludźmi poprzez stworzenie (opracowanie) innowacyjnego systemu wsparcia oraz prewencja przestępstwa handlu ludźmi wśród osób wchodzących na rynek pracy.

Działania Partnerów były komplementarne. W ramach projektu została opracowana i przetestowana nowa, unikalna w skali kraju, zintegrowana metoda pomocy ofiarom handlu ludźmi – trzymodułowy program reintegracji społecznej i zawodowej:
1.    identyfikacja osoby jako ofiary handlu ludźmi + interwencja kryzysowa (pomoc psychologiczna, socjalna, medyczna, prawna, bezpieczne schronienie)
2.    warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia
3.    staż w wybranym zakładzie pracy/znalezienie zatrudnienia

Partnerstwo aktywnie pracowało na rzecz uprawomocnienia i włączenia wypracowanych mechanizmów kompleksowej reintegracji kobiet – ofiar handlu ludźmi do katalogu działań pomocy społecznej.

16 listopada  2004 roku PRR zaczęło prace nad Działaniem I, które zakończyło się podpisaniem umów bilateralnych między organizacją zarządzającą a Partnerami. Ponadto w Działaniu I utworzone zostały dwa Partnerstwa Ponadnarodowe – LIFT i HEADWAY.
1 czerwca 2005 roku Partnerstwo rozpoczęło realizację projektu (Działanie 2).

Skład Partnerstwa:

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami
–    organizacja zarządzająca PRR i odpowiedzialna za I moduł programu

Fundacja Centrum Promocji Kobiet
–    organizacja odpowiedzialna za II moduł programu i program staży
–    wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych
modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej projektu

Urząd Pracy m. st. Warszawy
–    aktywizacja zawodowa grupy docelowej projektu (wsparcie programu staży)
–    wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
–    wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej
–    współpraca z innymi ośrodkami pomocy społecznej w zakresie wsparcia procesu społecznej integracji grupy docelowej  oraz udzielanie wsparcia beneficjentom projektu

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
–    wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej
–    upowszechnianie rezultatów na poziomie krajowym poprzez jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
–    wsparcie merytoryczne przy opracowaniu rozwiązań systemowych modelu integracji społecznej i zawodowej grupy docelowej
–    upowszechnianie rezultatów na poziomie krajowym poprzez powiatowe urzędy pracy

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy”

„Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy”. Administratorem projektu była Fundacja Centrum Praw Kobiet. Realizacja projektu: 2005 – 2008 r.
Projekt realizowany był w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal na rzecz kobiet doznających przemocy domowej obecnie bądź w przeszłości.


Partnerstwo krajowe projektu tworzyły:
•    Centrum Praw Kobiet – Warszawa
•    Centrum Praw Kobiet – Łódź
•    Congress and Training Center Sp. z o. o.
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź – Śródmieście
•    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
•    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
•    Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód
•    Wojewódzki Urząd Pracy Warszawa
•    Wyższa Szkoła Pedagogiczna T W P w Warszawie
•    Zakład Karny Lubliniec
•    Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza


Celem Partnerstwa było wypracowanie modelowych rozwiązań ułatwiających podnoszenie kwalifikacji zawodowych, znalezienie zatrudnienia, powrót i utrzymanie się na rynku pracy oraz godzenie życia rodzinnego i zawodowego kobiet ofiar przemocy, które były:

 ›  bezrobotne,
 ›  zagrożone utratą zatrudnienia,
 ›  skazane za przestępstwa popełnione z użyciem przemocy wobec swoich oprawców,
a także
 –   popularyzacja wśród pracodawców idei równych szans dla kobiet i mężczyzn,
 –   promowanie elastycznych form zatrudnienia oraz innych rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego.

W ramach projektu realizowano trzy podprojekty: w Warszawie, Łodzi i Lublińcu.
   Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy realizował część działań podprojektu warszawskiego na rzecz 30 osobowej grupy kobiet doznających przemocy.

Zadania realizowane przez pracowników tutejszego Ośrodka koncentrowały się na:

•    rekrutacji osób do projektu,
•    prowadzeniu grupy wsparcia dla uczestniczek projektu , której  celem jest nabywanie umiejętności radzenia sobie z sytuacją przemocy, edukacja, informowanie ich o      zjawisku przemocy domowej i jej związku z problemem  alkoholowym w rodzinie,
•    prowadzeniu warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, którym celem jest wzmocnienie  beneficjentek przed wejściem na rynek pracy,
•    konsultacjach indywidualnych prowadzących do określenia oczekiwań uczestniczek, ich  predyspozycji zawodowych oraz zbudowaniu motywacji do podjęcia szkoleń  i wejścia na rynek pracy,
•    konsultacjach  indywidualnych prowadzonych przez pracowników Działu  Pomocy Specjalistycznej dotyczących przeciwdziałania problemom, występującym w rodzinach beneficjentek w zakresie: przemocy, uzależnień, trudności szkolno-wychowawczych i innych,
•    działaniach w ramach Klubu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej,
•    współprowadzeniu grupy terapeutycznej dla uczestniczek projektu,
•    opiece w nad dziećmi uczestniczek projektu podczas gdy uczestniczą one w zajęciach warsztatowych na terenie Ośrodka

 W dalszej kolejności uczestniczki projektu wzięły udział w kursach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz stażach  w miejscu pracy, jak również w zajęciach teatralnych, które posłużyły jako element pracy terapeutycznej. Efektem zajęć było przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego opartego na biografiach kobiet ofiar przemocy jako formy oddziaływań poszerzających świadomość społeczną na ten temat.

Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju „Twarzą w Twarz z rynkiem pacy – Model Zatrudnienia przejściowego”

Partnerstwo Na Rzecz rozwoju „Twarzą w twarz z rynkiem pracy – Model Zatrudnienia przejściowego”, którego organizacją zarządzającą był Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
Realizacja projektu: 2004 – 2008 r.

Celem „Projektu Twarzą w Twarz z rynkiem pracy – model Zatrudnienia Przejściowego” było przetestowanie i sprawdzenie w polskich warunkach przydatności i skuteczności formuły Zatrudnienia Przejściowego, które realizowane jest w ramach międzynarodowego modelu domu-klubu.

W szerszym wymiarze projekt miał na celu zmianę stereotypu, według którego zaburzenia zdrowia psychicznego uniemożliwiają samodzielne życie i pracę zawodową.

Cele szczegółowe projektu obejmowały:

1.    Przygotowywanie osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego do zatrudnienia na otwartym rynku pracy poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez domy-kluby we współpracy z partnerami, podejmowanie różnych ról i zaangażowanie w sekcjach roboczych domu-klubu oraz ich udział w strukturach zarządzających Partnerstwem.

2.    Przygotowywanie pracodawców do zatrudniania osób z problemami zdrowia psychicznego, dzięki prowadzonym przez partnerów spotkaniom, seminariom, warsztatom informacyjno-edukacyjnym oraz za pośrednictwem działań informacyjno-edukacyjnych (materiały pisemne, nośniki elektroniczne etc.).

3.    Uruchamianie i prowadzenie pilotażowych Miejsc Zatrudnienia Przejściowego (MZP) wraz z wpisanym w funkcjonowanie MZP bieżącym monitoringiem i ewaluacją. Planowane jest uruchomienie min. 15 miejsc Zatrudnienia Przejściowego. W skali kraju udział w nich weźmie ok. 100 osób, które doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego.

4.    Promocję projektu i Partnerstwa, edukację społeczną, na co będą się składać spotkania, seminaria, materiały drukowane, akcje jednorazowe i prowadzona strona www. Działania te swoim zakresem nie tylko wprowadzają zmianę na poziomie jednostkowego wydarzenia (domy-kluby i miejsca ZP), lecz wywołują zmianę w świadomości społecznej na wielu poziomach, który z kolei przekłada się na akty i procedury prawne, przyjmowane rozwiązania, obyczaje.

Projekt był realizowany przez Partnerstwo składające się z 13 instytucji, które tworzyły Warszawską i Kielecką Grupę Koordynacyjną.

Warszawską Grupę Koordynacyjną tworzyły:
1.    Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, który prowadzi Warszawski Dom pod Fontanną – Administrator Projektu i jednocześnie zarządzający warszawskim podprojektem
2.    Agencja Turystyki Językowej LINGWISTA
3.    Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
4.    Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
5.    Urząd Pracy m. st. Warszawy
6.    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie SZANSA

Kielecką Grupę Koordynacyjną tworzyły:

1.    Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, który prowadzi Kielecki Dom pod Fontanną – zarządzający kieleckim podprojektem
2.    Biuro Turystyczne ABEX
3.    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
4.    Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
5.    Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
6.    Świętokrzyskie Biuro Brokerskie
7.    Urząd Miasta Kielce