Czym jest wolontariat?

Wolontariat jest to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.

Kim jest wolontariusz? Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszem może być każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczające poza więzi koleżeńsko – rodzinno – przyjacielskie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873.

Na czym polega wolontariat w OPS

Głównym celem wolontariatu w OPS jest wsparcie klientów pomocą wolontariuszy, poprzez zwiększenie usług pomocy niematerialnej oferowanej przez tutejszy Ośrodek. Formy zaangażowania ochotników są bardzo różne i zależą od potrzeb podopiecznych OPS, najczęściej jednak wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, zajmują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, uczestniczą także w organizacji imprez okolicznościowych.

Z kim współpracujemy?

Od 2003 roku Ośrodek ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu. Nasi wolontariusze wysyłani są na szkolenia do Akademii Wolontariatu oraz na inne szkolenia i warsztaty organizowane na rzecz wolontariuszy.

Centrum Wolontariatu było również administratorem projektu „Wolontariat w OPS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było poszerzenie wiedzy pracowników socjalnych z zakresu włączania wolontariatu w działania OPS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel został zrealizowany poprzez cykl szkoleń, które dostarczyły niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie: diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, nowych metod pracy socjalnej, możliwości wykorzystywania wolontariuszy w działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, metod pracy z wolontariuszami, oraz aspektów prawnych dotyczących wolontariatu.

W ramach projektu osoba odpowiedzialna za wolontariat w Ośrodku uczestniczyła w cyklu szkoleń dla ekspertów ds. wolontariatu, dzięki któremu zdobyła wiedzę z zakresu metody włączania wolontariatu w działania Ośrodków Pomocy Społecznej.

Od lutego 2006 roku OPS również współpracuje z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących mieszczącym się przy ul. Koźmińskiej 7.
Od września 2008 roku wspólpracujemy z wolontariatem Zespołu Szkół Nr 23 im. K. Baczyńskiego.

W ramach współpracy została otwarta druga filia Pogotowia Lekcyjnego, z którego korzystają również klienci naszego Ośrodka. Grupa uczniów i wychowanków w tym grupa wolontariuszy z Koźmińskiej przygotowywała „Jasełka” wystawiane dla dzieci klientów OPS-u podczas spotkania Mikołajkowego organizowanego przez Dział Pomocy Specjalistycznej.

Nasze obszary działań – czym mogą zajmować się wolontariusze?

  • Pogotowie Lekcyjne – bezpłatna pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci, rodziców, jak i szkół.
  • pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom przez wspólne spędzanie wolnego czasu np. spacery, rozmowy, czytanie.
  • działania na rzecz osób poszukujących pracy i bezrobotnych klientów Ośrodka m.in. pomoc w obsłudze komputera, prowadzenie warsztatów komputerowych
  • Inne – różnorodna pomoc na rzecz Ośrodka m.in. organizacja imprez okolicznościowych. Są to spotkania choinkowe, wielkanocne i inne. W galerii zdjęć można zobaczyć wolontariuszy w przebraniu Świętego Mikołaja oraz  grających kolędy dla dzieci.

Jak zostać wolontariuszem w OPS

Aby zostać naszym wolontariuszem wystarczy skontaktować się z koordynatorem wolontariatu naszego Ośrodka w Dziale Pomocy Specjalistycznej przy ul. Brackiej 18 lok. 62.

Telefonicznie możesz umówić się na spotkanie, podczas którego koordynator zapyta cię co wiesz na temat wolontariatu, dlaczego chcesz zostać wolontariuszem w naszym Ośrodku, czy jesteś uczniem, studentem, a może osobą pracującą? Poprosi cię również o wypełnienie standardowego kwestionariusza dla wolontariusza, w którym pozostawisz dane kontaktowe do siebie. Możesz go również ściągnąć, wypełnić w domu i przynieść na spotkanie z koordynatorem kwestionariusz naboru .
Jeśli zdecydujesz się podjąć pracę wolontarystyczną czeka cię jeszcze jedna formalność w postaci podpisania porozumienia. Zawiera ono ustalenia pomiędzy stronami odnośnie czasu, miejsca pracy oraz twoich zobowiązań wolontarystycznych. Porozumienie zostaje podpisane na więcej niż 30 dni. Dzięki temu wolontariusze otrzymują ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.

Na prośbę wolontariuszy wystawiamy również zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nowe osoby, które nie były dotychczas wolontariuszami wysyłane są na szkolenie dla wolontariuszy do Akademii Wolontariatu w Centrum Wolontariatu.

Jak skorzystać z pomocy wolontariusza?

Jeśli jesteś mieszkańcem Śródmieścia i potrzebujesz wsparcia wolontariusza:

1. dla dziecka do pomocy przy odrabianiu lekcji
Skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu i podaj szczegółowe informacje na temat potrzeb (wiek dziecka, poziom szkolny, przedmiot z jakiego potrzebuje pomocy).

Koordynator umówi dziecko na pierwsze spotkanie z wolontariuszem, podczas którego dziecko zapoznaje się z przydzieloną mu do pomocy osobą (dzieci pracują w systemie „jeden na jeden” czyli jedno dziecko – jeden wolontariusz).

Prosimy dzieci o przyniesienie na to spotkanie podręczników, ćwiczeń oraz zeszytów z danego przedmiotu, aby wolontariusz mógł się zapoznać z programem realizowanym w szkole i efektywniej pomóc dziecku.

Z powodu dużej ilości zgłoszeń osób potrzebujących pomocy wolontarystycznej koordynator wraz z wolontariuszami przyjęli zasadę „trzech nieusprawiedliwionych nieobecności”. Jeśli dziecko trzykrotnie nie przyjdzie na umówione spotkanie wówczas wolontariusz zostaje przypisany do kolejnego potrzebującego dziecka. W razie choroby dziecka lub usprawiedliwionej nieobecności rodzic ma obowiązek wcześniej poinformować o tym koordynatora.

2. dla osoby starszej lub niepełnosprawnej
Skontaktuj się z rejonowym pracownikiem socjalnym. Jeśli po raz pierwszy zgłaszasz się do Ośrodka Pomocy Społecznej pracownik umówi się na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania twoim lub zgłaszanej osoby potrzebującej.

Po przedstawieniu sytuacji pracownik zdecyduje jaka forma pomocy byłaby najbardziej pomocna (usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, pomoc wolontariusza). W przypadku przyznania pomocy wolontarystycznej, pracownik socjalny kieruje sprawę do koordynatora wolontariatu, który po znalezieniu odpowiedniego wolontariusza kontaktuje się z osobą zgłaszającą i umawia pierwsze spotkanie.

 Wolontariusz NIE świadczy pomocy pielęgnacyjnej ani opiekuńczej!

 Wolontariusz może w zależności od potrzeb:

  •     pomóc w załatwieniu spraw urzędowych, administracyjnych;
  •     towarzyszyć w trakcie wizyt u lekarza;
  •     towarzyszyć podczas spacerów;
  •     pomóc w zrobieniu drobnych zakupów;
  •     dotrzymać towarzystwa w czasie wolnym.

3. w obszarze aktywizacji zawodowej
Nasi wolontariusze działają w Klubie Aktywności Zawodowej przy Dziale Pomocy Specjalistycznej, ul. Bracka 18 lok. 62.

W ramach pracy wolontarystycznej pomagają osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy w obsłudze komputera, prowadzą warsztaty komputerowe.

Spotkania wolontariuszy

Plenerowe
14.06.2008 roku wyjechaliśmy wraz z wolontariuszami i dziećmi do gospodarstwa agroturystycznego w Żabiczynie koło Nasielska. Celem wyjazdu była integracja wolontariuszy i dzieci a także podsumowanie minionego roku szkolnego. Przy gitarach, zabawie, smacznym jedzeniu i pięknej pogodzie przyjemnie spędziliśmy sobotni dzień 🙂

Tematyczne
Spotkanie odbyło się 09.05.2008 roku i poświęcone było tematyce przemocy w rodzinie. Wolontariusze mogli spotkać się ze specjalistą ds. przemocy w rodzinie, który z ramienia OPS pracuje w tym obszarze. Wolontariusze mieli okazję posłuchać m.in. czym jest przemoc, jak ją diagnozować, jak rozpoznać dziecko doznające przemocy.

Integracyjne
Spotkania odbyło się 14.03.2008 roku i było poświęcone wzajemnemu poznaniu się wolontariuszy pracujących w Pogotowiu Lekcyjnym w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Brackiej, wolontariuszy pracujących z seniorami (klientami OPS-u) oraz wolontariuszy z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej 7 współpracujący z naszym Ośrodkiem. Spotkanie zostało poświęcone przede wszystkim wzajemnej integracji, wsparciu, a także wspólnej wymianie doświadczeń. Czas został spędzony w miłej atmosferze przy drobnym poczęstunku.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Jest to dzień, który został ustanowiony na dzień 5 grudnia przez UNESCO w 1981 roku. W naszym Ośrodku Pomocy Społecznej już od kilku lat obchodzimy go co roku.

W roku 2007 Dzień Wolontariusza odbył się w Domu Kultury Śródmieście. Uczestniczyli w nim wolontariusze współpracujący z naszym Ośrodkiem, dzieci na rzecz których świadczona jest pomoc wolontarystyczna, ich rodzice, dyrekcja i pracownicy OPS oraz zaproszeni Radni naszej Dzielnicy.

W tym dniu w szczególny sposób pragniemy podziękować wszystkim osobom, które świadczą pomoc wolontarystyczną osobom potrzebującym.